Deze huisregels zijn samengesteld om de rechten en plichten van de vraagouders en van de  gastouder te verduidelijken. Deze huisregels gelden bovenop de overeenkomst van opdracht  tussen vraagouders en gastouder, welke door beide partijen ondertekend is. Alle  vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn. Als er wijzigingen in de  huisregels worden doorgevoerd, krijgt u hierover 6 weken voor de ingangsdatum bericht. 

De huisregels zijn vooraf aan het kennismakingsgesprek per mail doorgestuurd naar de  ouders of verzorgers en tijdens het koppelingsgesprek gezamenlijk doorgenomen en  besproken.  

Openingstijden:  

Kinderopvang Sproet is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Opvangtijden dagopvang: vanaf 06.00 uur tot 18.00 uur 

Afwijkende tijden, avondopvang en eventueel weekenden, uitsluitend na overleg.  De gastkinderen kunnen worden gebracht vanaf 06.00 uur en opgehaald t/m 18.00 uur.  Indien er sprake is van avondopvang, graag vooraf schriftelijk per Whatsapp of e-mail  melden.  

 Vakantie:  

Kinderopvang Sproet is circa 47 weken per jaar geopend m.u.v. de nationale feestdagen: 

– 1 Januari
– 2e Paasdag
– 2e Pinksterdag
– Koningsdag
– Hemelvaartsdag
– 1e en 2e Kerstdag  

Kinderopvang Sproet zal, voor zover dit reeds bekend is, uiterlijk in november of december  van het lopende jaar aan de ouders de vakantieplanning doorgeven voor het volgend jaar  zodat daar rekening mee gehouden kan worden. Vrije dagen zijn hierbij niet inbegrepen. Tijdens vakanties en vrije dagen biedt Kinderopvang Sproet geen opvang aan en zullen er  geen opvangkosten in rekening worden gebracht.   Het nieuwe uurtarief van de opvang wordt jaarlijks in november kenbaar gemaakt middels  een email naar alle vraagouders.  Dit uurtarief is inclusief eten en drinken (m.u.v. flesvoeding en dieetvoeding) en exclusief  luiers.

Betaling 

Kinderopvang Sproet krijgt pas de vergoeding via het betreffende gastouderbureau als u de  factuur van het gastouderbureau hebt voldaan. Indien het totale bedrag niet op of vóór de  24e van de volgende maand op de rekening van Kinderopvang Sproet staat, zijn wij helaas  genoodzaakt de opvang (tijdelijk) stop te zetten. 

Ziekte / Verhindering Gastouder 

Wanneer de gastouder ziek of onverwachts verhinderd is, wordt de vraagouder daarvan zo  snel mogelijk op de hoogte gesteld. De afgesproken uren worden dan niet in rekening  gebracht. 

De vraagouder moet zelf voor vervanging zorgen maar kan hiervoor eventueel om hulp  vragen bij de gastouder als het Gastouderbureau. 

De gastouder laat zo snel mogelijk weten wanneer opvang weer mogelijk is. Bij onverwachte verhindering worden er geen kosten in rekening gebracht. *Uitzondering hierop is gedwongen sluiting door regels en richtlijnen van de Overheid (denk  hierbij aan de regels en het protocol gedurende de Corona-crisis. 

Ziekte en vakantie gastkind 

Bij afwezigheid (ziekte) / Vakantie van het gastkind buiten de vakanties van de gastouder  om, worden de contracturen 100% doorberekend. 

Neem bij ziekte van uw kind zo snel mogelijk contact op voor overleg. 

Als een kind koorts heeft hoger dan 38 graden wordt er contact met u opgenomen en  overlegt over de opvang. Als de groepsbezetting het toelaat en uw kind zich goed genoeg  voelt, is het mogelijk om de opvang door te laten lopen. Als uw kind zich niet goed voelt,  naar een arts moet of als er sprake is van besmettingsgevaar zal uw kind opgehaald moeten  worden. 

Kinderen zijn ziek als hun lichaamstemperatuur 38 graden of hoger is, ze 1 op 1 aandacht  van de gastouder nodig hebben of ze een besmettelijke ziekte hebben. Bij besmettelijke  ziektes zoals het Norovirus, diarree, overgeven, krentenbaard of RS-virus is de regel dat het  kind niet naar de opvang kan komen i.v.m. besmettingsgevaar voor de andere kindjes. Het kind mag weer naar de opvang indien het 24 uur klachtenvrij is. 

Proefperiode 

Kinderopvang Sproet hanteert een proefperiode bij aanvang van de opvang.  Voorafgaande de startdatum van de opvang zullen er minimaal en in overleg met de  vraagouder(s)/verzorger(s), twee wenmomenten ingepland worden. De wenmomenten  worden aangeboden op beschikbare kindplaats(en) op een opvangdag. De wenmomenten  geven de mogelijkheid aan de gastouder, het kind, de ouder en de andere gastkinderen van  de opvang om aan elkaar te wennen en kennis te maken.  

De vraagouders zijn echter vrij om hiervan gebruik te maken. Na het koppelingsgesprek  zullen de data gepland worden indien hier gebruik van wordt gemaakt. De wendagen  worden niet in rekening gebracht. Tevens geldt er een proefperiode ingaand na de startdatum van de koppeling. Deze  proefperiode is te vinden in de overeenkomst die tijdens het koppelingsgesprek overhandigt  zal worden. 

Contractduur 

Per gastkindje wordt een contract aangegaan voor de periode vanaf de contractdatum (eerste of vijftiende dag van de maand) tot de eerste of vijftiende van de maand waarop het  kind start op de basisschool. 

Tussentijdse opzegging van het contract is uitsluitend schriftelijk mogelijk met in achtneming  van 1 maand opzegtermijn voor de 1e dag van de maand voor zowel de vraagouder als de  gastouder. De opzegging moet ook schriftelijk gemeld worden bij het gastouderbureau waar  u bent aangesloten. 

Wijziging werkdagen vraagouders / ruilen opvangdagen:  

Wijzigingen in werkdagen van vraagouders graag tijdig melden i.v.m. het afstemmen van het  aantal beschikbare opvangplaatsen.  

Kinderopvang Sproet biedt de mogelijkheid om gemiste opvangdagen (in geval van ziekte)  op een later moment, in overleg en als er kindplaatsen beschikbaar zijn, alsnog op te nemen. 

Overige afspraken 

Voeding gastkinderen 

Fles-, babyvoeding en flessen dienen door de vraagouders zelf aangeleverd te worden.  

Verschoning 

Luiers en vochtige doekjes dienen door de vraagouders zelf aangeleverd te worden. 

Speelgoed en spelmaterialen  

Wanneer er sprake is van schade aan speelgoed of andere zaken, aangebracht door een  gastkind, zal Kinderopvang Sproet dit rechtstreeks aan de vraagouder melden.  Gastouderopvang Sproet gaat er vanuit dat de ouder zelf goed verzekerd is, maar heeft  desondanks ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  Meebrengen van eigen speelgoed is toegestaan. Kinderopvang Sproet is niet aansprakelijk  voor eventuele schade aan of verlies van het meegenomen speelgoed. 

Vervoer 

Op opvangdagen worden gastkinderen o.a. per auto vervoerd. De kinderen worden  vervoerd in wettelijk goedgekeurde kinderzitjes, autostoeltjes. 

Hiervoor wordt tijdens het koppelingsgesprek een toestemmingsformulier aan de ouders  aangeleverd ter ondertekening.

Privacybeleid 

Kinderopvang Sproet hanteert volgens de Wet AVG een privacyverklaring die gelijktijdig met  deze voorwaarden is meegestuurd. 

Ondertekening:  

Datum:
Plaats:
Naam / namen ouder(s)/ verzorger (s)
Vader:
Moeder:
Eventueel verzorger(s):
Naam gastouder:

Menu